วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบผึกหัด และเกมต่างๆๆ

     ภาษาอังกฤษมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงของนำเสอนเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ในการเรียนภาษาในบทเรียนภาษานี้


จุดมุงหมายของบลอกนี้
    1. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้ศึกษาหาข้อมูล
    2. เพื่อให้นักเรียนได้นำไปฝึกฝนในกาลต่อไป
    3. เพื่อเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน


เป็นเว็บไซต์ที่มีทั้งแบบฝึกหัด และเกมส์มากมาย


http://www.kengpasa.com/
  
      

ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้สร้างเว็บนี้ขึ้นมาจากใจจริง

2 ความคิดเห็น: